Niezalogowany
zmień rozmiar:

REKRUTACJA DO KLAS CZWARTYCH I SIÓDMYCH W SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018Na rok szkolnym 2017/2018 przeprowadzana jest rekrutacja do:

• klasy IV oraz klasy VII dwujęzycznej i klasy VII ogólnej Szkoły Podstawowej  nr 13 (powstającej w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 11)
• klasy IV oraz  klasy VII dwujęzycznej, klasy VII mundurowej i klasy VII ogólnej Szkoły Podstawowej  nr 14 (powstającej w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 1)
• klasy VII dwujęzycznej Szkoły Podstawowej  nr 37  

Harmonogram rekrutacji do klas IV szkół podstawowych:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy czwartej.

24 - 28 kwietnia 2017 r.

2.

Przyjmowanie świadectwa promocyjnego do klasy czwartej szkoły podstawowej.

23 - 26 czerwca 2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

3 lipca 2017 r. do godziny 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli uczęszczania.

4 lipca 2017 r. do godziny 12.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

4 lipca 2017 r. do godziny 15.00

 

Harmonogram rekrutacji do klas VII szkół podstawowych:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy siódmej.

24 -28 kwietnia 2017 r.

do godziny 12.00

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi

28 kwietnia 2017 r.

godzina 14.00

3.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych w szkołach  podstawowych.

8 maja 2017 r.

do godziny 14.00

4.

Przyjmowanie świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej.

23 – 26 czerwca 2017 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych     i kandydatów niezakwalifikowanych.

3 lipca 2017 r. do godziny 12.00

7.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli uczęszczania.

4 lipca 2017 r. do godziny 12.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

4 lipca 2017 r. do godziny 15.00

 

W dniu 24 kwietnia 2017  roku uruchomiona zostanie elektroniczna rekrutacja

do wyżej wymienionych klas.

Oddziały klas VII dwujęzycznych:

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo oświatowe  do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej  przyjmuje się ucznia który otrzymał promocję do klasy VII oraz uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

W przypadku większej liczby kandydatów którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, niż liczba wolnych miejsc w oddziale na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

-  wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

-  świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

Do oddziału dwujęzycznego w Szkole Podstawowej  37 zgodnie z przepisami w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

Oddziały klas VII mundurowy:

Warunkiem przyjęcia do oddziału mundurowego w publicznej Szkole Podstawowej  nr 14 jest złożenie  przez  rodziców/opiekunów prawnych  oświadczenia o dobrym stanie zdrowia.Rekrutacja ID: 130; Wersja: 7.103.283.1091 Harmonogram ID: 0;