Niezalogowany
zmień rozmiar:

REKRUTACJA DO KLAS CZWARTYCH I SIÓDMYCH W SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019Na rok szkolnym 2018/2019 przeprowadzana jest rekrutacja do:

• klas IV sportowych np. do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 (rekrutacja przeprowadzana w szkołach, poza systemem elektronicznym),

• klas IV ogólnodostępnych w Szkole Podstawowej  nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz  w Szkole Podstawowej  nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi,

klas VII  dwujęzycznych w Szkole Podstawowej  nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Szkole Podstawowej nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi,

 klasy VII  mundurowej w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

 klas VII  ogólnodostępnych w Szkole Podstawowej  nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi i  Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi

Harmonogram rekrutacji do klas IV szkół podstawowych:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin  w postępowaniu uzupełniającym *

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy czwartej.

19 marca

– 6 kwietnia 2018 r.

11 - 12  lipca 2018 r.

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klas sportowych

do 27 kwietnia 2018 r.

do 16 lipca 2018 r.

3.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej

do 30 kwietnia 2018 r.

16 lipca 2018 r.

do godziny 15.00

4.

Przyjmowanie świadectwa promocyjnego do klasy czwartej szkoły podstawowej.

22 - 25 czerwca 2018 r.

11 - 12  lipca 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

2 lipca 2018 r.

do godziny 12.00

17 lipca 2018 r.

do godziny 10.00

6.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania.

do 3 lipca 2018 r.

do godziny 12.00

do 17 lipca 2018 r.

do godziny 14.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

3 lipca 2018 r.

do godziny 15.00

do 17  lipca 2018 r.

do godziny 15.00

Próby sprawnościowe do oddziałów sportowych klas IV :

·         Szkoła Podstawowa nr 10                          

- siatkówka dziewcząt 24.04.2018 r.

- siatkówka chłopców 24.04.2018 r.

·         Szkoła Podstawowa nr 18                          

- piłka ręczna dziewcząt 13 i 20.04.2018 r.

·         Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19        

- pływanie 18.04.2018 r.

- siatkówka dziewcząt 19.04.2018 r.

- koszykówka chłopców 20.04.2018 r.

·         Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi

- koszykówka chłopców 12.04.2018 r.

- piłka ręczna dziewcząt 13.04.2018 r.

·         Szkoła Podstawowa nr 36                          

- hokej/unihokej

WAŻNY KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW DO KLASY CZWARTEJ HOKEJOWEJ !!!

 W związku z planowanym remontem lodowiska testy sprawnościowe na lodzie dla kandydatów do klasy czwartej sportowej o profilu hokeja na lodzie odbędą się 28 marca 2018r. o godzinie 17.00.


Harmonogram rekrutacji do klas VII szkół podstawowych:

 Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym
*

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy siódmej.

19 marca

– 6 kwietnia 2018 r.

11 - 12  lipca 2018 r.

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi

do 27 kwietnia 2018 r.

do 16 lipca 2018 r.

3.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych w szkołach  podstawowych.

do 30 kwietnia 2018 r.

16 lipca 2018 r.

do godziny 15.00

4.

Przyjmowanie świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej.

22 - 25 czerwca 2018 r.

11 - 12  lipca 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów  niezakwalifikowanych.

2 lipca 2018 r.

do godziny 12.00

17 lipca 2018 r.

do godziny 10.00

6.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania.

do 3 lipca 2018 r.

do godziny 12.00

do 17 lipca 2018 r.

do godziny 14.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

3 lipca 2018 r.

do godziny 15.00

do 17  lipca 2018 r.

do godziny 15.00

*  rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej poza systemem elektronicznym

 

W dniu 19 marca 2018  roku uruchomiona zostanie elektroniczna rekrutacja do:

  klas IV i VII w Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi

  klas IV i VII w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi

  klasy VII dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi


 

Oddziały klas VII dwujęzycznych:

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe  do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej  przyjmuje się ucznia, który otrzymał promocję do klasy VII oraz uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

W przypadku liczby kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, większej niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

- wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

- wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego,

- świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

Do oddziału dwujęzycznego w Szkole Podstawowej  nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi zgodnie z przepisami w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły (SP 37), którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

Sprawdzian predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych odbędzie się 24 kwietnia 2018 r.
Kandydat, który wybierze oddział dwujęzyczny w więcej niż jednej szkole, pisze sprawdzian predyspozycji językowych w szkole pierwszego wyboru. W przypadku niezakwalifikowania się do szkoły pierwszego wyboru wynik sprawdzianu uwzględniany jest w pozostałych placówkach.

Oddział klasy VII mundurowej:

Warunkiem przyjęcia do oddziału mundurowego w publicznej Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi jest złożenie  przez  rodziców/opiekunów prawnych  oświadczenia o dobrym stanie zdrowia.


 


Rekrutacja ID: 138; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 694;